Όροι και Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία Ε ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΠΕ διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους, όπως αυτά ορίζονται από το τρέχον νομικό πλαίσιο (GDPR).

General Data Protection Regulation(GDPR) είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε θέματα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία η εταιρεία μας συλλέγει, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά, τα πρόσωπα στα οποία ενδέχεται τα προσωπικά αυτά δεδομένα να γνωστοποιηθούν καθώς και τα δικαιώματά σας όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία η εταιρεία μας έχει συλλέξει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία μας είναι η E. ΜΟΡΦΙΡΗ Ε.Π.Ε., με έδρα την Αθήνα, Πανιωνίας 18, Γλυφάδα, ΤΚ 165 61, e-mail: [email protected], τηλ. 210-9610135, website www.rmi.gr.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η εταιρεία μας συλλέγει τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα σας:

Ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό/σταθερό) & επάγγελμα.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας τα συλλέγει η εταιρεία μας με τη συγκατάθεσή σας όταν:

Εγγράφεστε στις υπηρεσίες της εταιρείας μας
Χρησιμοποιείτε ή αγοράζετε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας.
Επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.rmi.gr ή/και εισέρχεστε στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματα της εταιρείας μας.
Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

Παροχή σε εσάς των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία μας και μέσω αυτής (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις, συνδρομή στην ιστοσελίδα thedelifair.gr  κα).
Συμμόρφωση σε νομικής/φορολογικής φύσης υποχρέωσή μας. Για παράδειγμα η έκδοση παραστατικών παροχής υπηρεσιών όπως αυτή επιβάλλεται από την φορολογική νομοθεσία της χώρας μας.
Ενημερωτική πληροφόρηση από μέρους μας, ύστερα από δική σας συγκατάθεση (βάσει των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος) και με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε (τηλέφωνο/e-mail) για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που η εταιρεία μας παρέχει.
Ενημέρωσή σας, ύστερα από δική σας συγκατάθεση (βάσει των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος), σχετικά με προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας μας, αποστολή υλικού για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο τόπος όπου τηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία έχουμε συλλέξει στην έδρα μας, στην Αθήνα, Πανιωνίας 18, Γλυφάδα, ΤΚ 16561.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου www.rmi.gr αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας μας ή στο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η ιστοσελίδα μας για να διατηρεί το ιστορικό των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω αυτής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται για όσο χρόνο έχετε κάποια συναλλακτική σχέση με την εταιρεία μας καθώς και για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που τυχόν έχουμε αναλάβει έναντί σας βάσει μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης. Πέραν αυτού, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται και για όσο χρονικό διάστημα η επεξεργασία αυτή επιβάλλεται από το νόμο για το μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης χρόνο και για όσο χρόνο απαιτείται για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας σχετικά με την έγερση ή αντίκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων που θα μπορούσαν να απορρεύσουν από τη μεταξύ μας σχέση.

Τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγουμε για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας θα τηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει ανά πάσα χρονική στιγμή, ενημερώνοντας σχετικώς την εταιρεία μας είτε στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected] είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 210 9610 135 είτε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μας ακολουθώντας τον σύνδεσμο/link«unsubscribe» και τις παρεχόμενες οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε σχετική επικοινωνία (π.χ. newsletter).Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας η οποία έλαβε χώρα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Τα δικαιώματά σας έναντι της εταιρείας μας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε και επεξεργαζόμενα είναι τα κάτωθι, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με το εάν και ποια προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και για λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία τους.
Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας, δηλαδή το δικαίωμα επικαιροποίησης των στοιχείων σας ή διόρθωσης ανακριβών στοιχείων.
Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει κάποιο σχετικό έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματός σας να προβάλλετε αντιρρήσεις στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή την αναστολή της επεξεργασίας αυτής, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος λόγος που προβλέπεται στην Ελληνική ή στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Δικαίωμα στη φορητότητα. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεσή σας και η επεξεργασία των οποίων γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού. Επίσης, έχετε δικαίωμα, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας. Στις λοιπές περιπτώσεις το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να ασκηθεί μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας αλλά και να αλλάξετε το βαθμό στον οποίο έχετε παράσχει αυτή τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει ανά πάσα χρονική στιγμή, ενημερώνοντας σχετικώς την εταιρεία μας είτε στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected] είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 210 9610 135 είτε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μας ακολουθώντας τον σύνδεσμο/link«unsubscribe» και τις παρεχόμενες οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε σχετική επικοινωνία (π.χ. newsletter).Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας η οποία έλαβε χώρα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας
Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.
Δικαίωμα καταγγελίας. Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο+30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]), σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα προς τις κάτωθι κατηγορίες τρίτων προσώπων:

Προς τρίτα πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών σας προς την εταιρεία μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν καθίστανται αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία μας έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την εταιρεία μας.
Προς τρίτα πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες αυτοματοποίησης προς τον σκοπό της μαζικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (επί του παρόντος τη SENDY).
Προς παρόχους πληρωμών, ως απαιτείται για την εκτέλεση των πληρωμών σας που πραγματοποιούνται μέσω του ψηφιακού μας καταστήματος.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, οπότε η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται προς τις αρμόδιες αρχές.

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES– ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η εταιρεία μας περιλαμβάνει links(«συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία μας για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Επίσης, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies(μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookiesμας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Στην περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας εισέλθετε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων φορέων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), ενδέχεται οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, να εγκαθιστούν cookiesαμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο, τα οποία δεν ελέγχει η εταιρεία μας και εφαρμόζεται ως προς αυτά η πολιτική cookies του φορέα που τα εγκαθιστά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ

Εάν είστε ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας μας. Με τη συγκατάθεσή σας δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν πιστεύετε ότι εκ παραδρομής η εταιρεία μας έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένων ατόμων κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας, ώστε να ζητηθεί η σχετική γονική άδεια ή να διαγραφούν τα εν λόγω δεδομένα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η εταιρεία μας και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως σήμερα ισχύει και όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όπως τυχόν στο μέλλον τροποποιηθεί, συμπληρωθεί, αντικατασταθεί) καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κυρίως στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα επικαιροποίησης των όρων της παρούσας πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και σε οποιονδήποτε χρόνο. Η τροποποιηθείσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα ισχύει ευθείς μόλις αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας και θα υπάρχει σχετική ένδειξη στην ιστοσελίδα μας περί αλλαγής της πολιτικής αυτής. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην ισχύουσα κάθε φορά πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας. Εφόσον συνεχίσετε μετά την τροποποίηση να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας και να λαμβάνετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας θεωρείται ότι αποδέχεστε την τροποποιημένη πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής ή με τους όρους της ενδεχόμενης τροποποίησής της θα πρέπει να παύσετε να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας και να μην λαμβάνετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας.